Verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Semma OY:n verkkopalveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkun palvelun osalta ole erikseen toisin sovittu tai ilmoitettu. Näissä käyttöehdoissa verkkopalveluilla tarkoitetaan kaikkia Semman ylläpitämiä tai tuottamia verkko- ja mobiilipalveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi Semman erilaiset verkkosivustot ja mobiilisovellukset. Jäljempänä viittaamme kaikkiin palveluihimme sanalla Palvelu.  

Näiden verkkopalveluiden yleisten käyttöehtojen lisäksi Palvelun käyttöön saatetaan soveltaa Palvelua koskevia erityisiä ehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kampanjan säännöt. Mikäli näiden yleisten ehtojen ja Palvelua koskevien erityisehtojen välillä on ristiriitaa, ratkaisee ensisijaisesti se, mitä Palvelua koskevissa erityisissä ehdoissa sanotaan.

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja, mahdollisia Palvelua koskevia erityisiä ehtoja ja muita ohjeistuksia rekisteröitymällä Palveluun ja/tai käyttämällä sitä. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja ja ohjeistuksia, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Lisäksi Palvelun käyttäjän tulee noudattaa kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa.

2. Käyttäjien oikeudet 

Semma myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä. Rajoitettu oikeus tarkoittaa niitä oikeuksia, jotka kuvataan käyttäjälle näissä käyttöehdoissa, muissa ehdoissa sekä ohjeistuksissa. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja mikäli käyttäjä ei noudata kaikkia ehtoja, lakia ja hyvää tapaa, Semma voi kieltää Palvelun käyttämisen. Palvelua saa käyttää vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei ehdoissa ole toisin sanottu.

Käyttäjä voi selata Palvelua ja sen sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, tavaramerkkejä ja tunnuksia, tulostaa tai tallentaa omalle päätelaitteelleen Palvelun sisällöstä kopion sekä käyttää Semman Palvelussa tarjoamia palveluita. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelun sisältöä millään tavoin eikä sellaisenaan, muokattuna tai osittain jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Palvelun sisältöä, ellei siihen anneta lupaa joko näissä käyttöehdoissa tai itse Palvelussa tai sitä koskevissa erityisehdoissa. Palvelussa annettava lupa voi olla esimerkiksi Palvelussa olevat sosiaalisen median painikkeet, joiden avulla sisällön jakaminen sosiaalisen mediaan on tarkoituksellisesti mahdollistettu. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa lataamansa sisällön kopioissa ja tulosteissa kaikki tekijänoikeusilmoitukset sekä muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

3. Käyttäjien velvollisuudet 

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä ei saa:

  • keskeyttää tai yrittää keskeyttää Palvelun toimintaa
  • häiritä tai vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua esimerkiksi sijoittamalla Palveluun sen ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävää aineistoa tai ohjelmia, kuten viruksia tai ajastettuja häirintäohjelmia
  • kerätä, kopioida, käyttää tai tallentaa muiden käyttäjien henkilötietoja ilman kyseisen käyttäjän lupaa
  • yrittää peittää Palvelusta saadun tiedon alkuperää esimerkiksi otsikko- tai tunnistetietoja väärentämällä
  • käyttää Palvelua roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen
  • antaa vääriä tietoja esimerkiksi itsestään, toisista henkilöistä tai yhteisöistä
  • esiintyä Semman edustajana
  • julkaista tai välittää aineistoa joka loukkaa muiden henkilöiden tai yhteisöjen oikeuksia, tai joka on halventavaa, lainvastaista, siveetöntä tai muuten loukkaavaa.

4. Käyttäjien luoma sisältö

Käyttäjä saa lähettää Palveluun vain sellaista sisältöä, joka ei sisällä laitonta tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, halventavaa tai siveetöntä aineistoa. Käyttäjän lähettämä sisältö ei saa loukata muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia. Käyttäjä ei saa ilman Semman etukäteen antamaa nimenomaista lupaa mainostaa kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. 

Käyttäjä saa lähettää Palveluun vain sellaista sisältöä, jonka hän joko omistaa itse tai jonka käyttämiseen hänellä on rajoituksettomat oikeudet, kuten jakelu- ja julkaisuoikeudet. Rajoituksettomat oikeudet antavat käyttäjälle luvan lähettää sisältöä Semmalle niin, että Semma voi julkaista kyseisen sisällön Palvelussa joko osittain tai kokonaan ilman korvausta tai muita vastuita. Jotta käyttäjä voi toimia näin, on hänen tarvittaessa hankittava oikeudenhaltijan, esimerkiksi valokuvaajan, lupa ennen sisällön lähettämistä Palveluun. On käyttäjän vastuulla, että hänellä on oikeus käyttää lähettämäänsä sisältöä. Näin ollen käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Semmalle mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Palveluun lähettämään tai julkaisemaan sisältöön. Lisäksi käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, jotka aiheutuvat käyttäjän lähettämästä sisällöstä.

Semma ei takaa käyttäjän lähettämän sisällön julkaisemista Palvelussa. Semma ei tarkasta käyttäjän Palveluun lähettämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Semma voi halutessaan poistaa Palvelusta harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta mitä tahansa käyttäjän Palveluun lähettämää tai siellä käyttämää sisältöä. Semma voi myös muuttaa käyttäjän lähettämää sisältöä, esimerkiksi korjatakseen kirjoitusvirheen.

Käyttäjän lähettämä sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä, eikä Semma ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikki Palvelussa luotu tai Palveluun lähetetty käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa.

5. Henkilötietojen käsittely

Semma käsittelee Palvelun käyttäjien henkilötietoja Semman tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

6. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Voit lukea Palvelussa käytettävistä evästeistä Semman evästekäytännöistä.

7. Muutokset palveluun ja ehtoihin

Semma voi oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa näitä ehtoja, Palvelua tai sen sisältöä. Semma voi esimerkiksi muuttaa hintoja tai tuotteita, lisätä tai poistaa Palvelun osia sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksulliseksi ja toisinpäin.  Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on tiedotettu. Tällöin ne tulevat myös sovellettavaksi käyttäjän toimintaan Palvelussa.

Semma pidättää oikeuden rajoittaa Palvelun tai sen osien käyttämistä, keskeyttää Palvelun tai lopettaa minkä tahansa Palvelun osion tarjoamisen kokonaan.

8. Linkit

Käyttäjät voivat linkittää Palvelun sisältöjä, kunhan tekijänoikeuslakeja ja Semman käyttöehtoja noudatetaan. Lisäksi:

  • linkitys ei saa vaikuttaa haitallisesti Semman maineeseen tai luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että Semman ja linkittävän tahon toimintojen, palveluiden tai tuotteiden välillä olisi yhteys.

Palvelussa voi olla linkkejä tai yhteyksiä verkkosivuille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä. Nämä sivustot eivät ole Palvelun osia, eikä Semma hallitse niitä tai niiden sisältöä. Näin ollen Semma ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluun sisältyvät linkit eivät osoita, että linkitetyn sivuston ja Semman välillä on yhteys tai että Semma kannattaisi tai mainostaisi linkitettyjen sivustojen tuotteita, toimintaa tai palveluita.

Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja linkitettyihin sivustoihin sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttö- ja muita ehtoja, joihin käyttäjän tulee tutustua ennen niiden käytön aloittamista.

9. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö (esim. tekstit, kuvat, tuotekuvaukset, tunnukset, tavaramerkit ja ohjelmistot) ovat Semman, Semman yhteistyökumppaneiden tai muun kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaa tekijänoikeuslait, kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeudet.

Palvelun ja sen sisällön kaikki immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, toiminimet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava liikearvo kuuluvat Semmalle tai kyseiset oikeudet omistaville kolmansille osapuolille. Kaikki muut oikeudet pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa erikseen myönnetty.

Semma ei myönnä käyttäjälle suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiinsa ilman Semman kirjallista suostumusta.

10. Vastuunrajoitukset

Palvelu ja sen sisältö tarjotaan käyttäjälle ilman takuita sellaisenaan kun se on. Semma pyrkii tarjoamaan Palvelun käytettäväksi ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Semma ei takaa, että Palvelun tiedot soveltuisivat aina joko yleiseen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Semma ei myöskään takaa, ettei Palvelu loukkaa kolmasien osapuolien oikeuksia. Jos näin tapahtuu, käyttäjän tai loukatun osapuolen tulee olla yhteydessä palveluntarjoajaan mahdollisimman pian. 

Semma ei vastaa siitä, että Palvelun tai sen sisällön tiedot ovat oikeita, ajankohtaisia ja luotettavia. Palvelussa tai sen sisällössä voi olla epätarkkuuksia, puutteita, virheitä tai muita vikoja, kuten esimerkiksi viruksia. Semma ei ole vastuussa käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista tiedoista tai niistä tiedoista, jotka jäävät käyttäjältä lähettämättä tai vastaanottamatta. Semma pyrkii pitämään Palvelunsa ja välittämänsä tiedot tietoturvallisina, mutta ei voi sitä taata eikä näin ollen vastaa siitä.

Semma ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai mistään vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista. Tällaisia vahinkoja voisi olla esimerkiksi Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai siitä, ettei Palvelua voinut käyttää, johtuvista liiketoiminnan, sopimuksen, tietojen tai tuoton menettämistä tai liiketoiminnan keskeyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Tähän ei vaikuta se, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhunkaan perusteeseen, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi informoitu Semma etukäteen. Semman vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa pakottavan lainsäädännön asettamiin rajoihin.

11. Ylivoimainen este

Semma ei vastaa sellaisista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

12. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Semma Oy, Keskussairaalantie 2, 40600, Jyväskylä 
sähköpostiosoite: gdprinfo@semma.fi
www.semma.fi

Semma Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin (y-tunnus: 1092745-9).

Käyttäjät voivat käyttää edellä mainittuja yhteystietoja käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä tai ilmoittaakseen Palvelun sisältämästä sopimattomasta tai tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä. Viestin otsikoksi on tällöin laitettava ”Semman verkkosivuston sisältö”. Loukkaavaan sisältöön liittyviin tapauksiin puututaan mahdollisimman pian.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Mikäli käyttäjä on kuluttaja, tämä voi saattaa riita-asian alla mainitulle, oman maansa kuluttajariitoja käsittelevälle taholle paikallisia sääntöjä ja menettelytapoja noudattaen. Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja. Lisäksi kuluttajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Suomi:
Kuluttajariitalautakunta
www.kuluttajariita.fi 
www.kuluttajaneuvonta.fi
PL 306, 00531 Helsinki

 © Semma Oy 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.